Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zaopatrzenie w wodę budyn(...)

W Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.) prawodawca przyjął zasadę, iż zaopatrzenie w wodę danej nieruchomości odbywa się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jednak w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym zasada ta została zmodyfikowana. Względem takiej nieruchomości umowę o zaopatrzenie w wodę zawiera, jako o(...)
»

Przegląd prawa(...)

Na łamach Przeglądu Komunalnego, w sposób inny niż dotychczas, prezentować będziemy informacje o opublikowanych w ostatnim czasie aktach prawnych mających wpływ na działania prowadzone w ochronie środowiska i szeroko pojętej gospodarce komunalnej. Poniżej przedstawiamy ustawy i rozporządzenia opublikowane od początku roku do Dziennika Ustaw nr 35 włącznie. Tabela. (...)
»