Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Produkty procesów MBP(...)

Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z założenia i ogólnej definicji przeznaczone są do przygotowania odpadów do składowania. Zarówno oznaczenie głównych procesów, jak i wskazanie „produktów” przetwarzania w obowiązującym do 23 stycznia 2016 r. rozporządzeniu w sprawie MBP (oraz we wszystkich kilkunastu wersjach projektu nowego rozporządzenia) potwierdza ten fakt. Podobnie rzecz się ma w instalacjach typu MBP poz(...)
»

Prawne wymogi budowy przy(...)

W branży energetycznej za małe elektrownie wiatrowe uważa się te, których moc nie przekracza średnio 40-50 kW. Elektrownie przydomowe o większej mocy podlegają procedurze lokalizacji, która została uregulowana w ustawie o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. Co do zasady określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu winno następować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy, stanowiący akt prawa (...)
»