Biblioteka Wod-Kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-2
  DRUKUJ

 Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.
K. Weinerowska-Bords
Gdańsk 2010
ISBN 978-83-7348-307-1
Stosowanie uproszczeń w obliczeniach i związane z tym konsekwencje dla funkcjonowania kanalizacji deszczowej to zagadnienia otwarte i powszechnie dyskutowane na licznych konferencjach tematycznych. Prezentowane opracowanie stanowi próbę syntezy problemów związanych z tym tematem. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono klasyfikację przyczyn i typów używanych uproszczeń, scharakteryzowano ogólnie rodzaje modeli matematycznych stosowanych przy obliczaniu kanalizacji wód deszczowych oraz konsekwencję tych obliczeń. Poruszono również kwestię dostępności i wiarygodności danych przyjmowanych do obliczeń oraz uproszczonych modeli obliczania przepływów w kanalizacji deszczowej. Przytoczone w tekście przykłady miały zobrazować problem szacunkowości wyników obliczeń, szczególnie w kontekście stosowanych założeń upraszczających i przyjmowanych odgórnie wartości niektórych współczynników.

Omówione w publikacji uproszczenia w obliczeniach inżynierskich mają istotne znaczenie zarówno dla wykonujących owe obliczenia, jak też dla potencjalnych odbiorców – zleceniodawców, osób weryfikujących, urzędników i innych. Książka opublikowana została przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Jej egzemplarze dystrybuowane są bezpłatnie.

Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych

A. Grabińska-Łoniewska, E. Siński
Warszawa 2010
ISBN 978-83-60956-11
Celem publikacji jest ukazanie zagrożeń środowiska wodnego wywołanych przez mikroorganizmy oraz podjęcie prób ograniczenia ich rozwoju w systemach dystrybucji wody. Przedstawiono charakterystykę mikroorganizmów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych, w tym bakterii, grzybów mikroskopowych, wirusów i pierwotniaków, nieuwzględnionych w rutynowych badaniach jakości wody. Opisano ich morfologię, fizjologię, cykle rozwojowe, epidemiologię i przeżywalność w środowisku. W książce omówiono również problemy związane z monitorowaniem stopnia zanieczyszczenia sieci wodociągowej bakteriami chorobotwórczymi, a także potencjalnie chorobotwórczymi oraz występowanie i moniotoring zanieczyszczenia ekosystemów wodnych oraz sieci wodociągowych pierwotniakami patogenicznymi.

Książka skierowana jest do studentów, pracowników naukowych uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych, osób zatrudnionych w laboratoriach badawczych, a także inżynierów zajmujących się projektowaniem sieci wodociągowej, technologii uzdatniania wody oraz eksploatacją systemów dystrybucji wody przeznaczonej do celów komunalnych. Pozycja została opublikowana przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Hydromechanika filtrowania wody

C. Grabarczyk
Warszawa 2010
ISBN 978-83-204-3611-2
Zakres tematyczny książki obejmuje kompleksowy opis procesu filtrowania wody i metod matematycznej symulacji tego procesu. Zawiera przegląd materiałów filtracyjnych – ich podstawowe własności, ocenę przydatności do uzdatniania wody oraz ogólne zasady budowy złóż wielowarstwowych. W publikacji omówiono podstawowe pojęcia i parametry określające przepływy przez nieruchome złoże filtracyjne, mechanizmy oraz modele fizycznych procesów filtrowania. Opisano zagadnienia związane z płukaniem złóż filtracyjnych – zjawisko fluidyzacji, mechanizmy i czynniki intensyfikacji procesu regeneracji zakolmatowanego złoża czy optymalizację procesu płukania materiału filtracyjnego. Publikacja zawiera również przegląd konstrukcyjnych rozwiązań filtrów otwartych, szczegółową analizę dla czterech wariantów filtrów oraz metody ich regulacji.

Książka przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i wykładowców uczelni technicznych oraz rolniczych na kierunkach, na których obowiązują przedmioty takie, jak: mechanika płynów, technologia wody i ścieków projektowanie urządzeń do uzdatniania wody czy ochrona środowiska. Będzie też przydatna dla inżynierów w zakresie projektowania i eksploatacji filtrów do uzdatniania wody. Pozycja opublikowana została przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

GDZIE ZAMAWIAĆ KSIĄŻKI
 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach B, pokój 407, tel. (58) 347 22 99
wydaw@pg.gda.pl, www.pg.gda.pl/WydawnictwoPG
 
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
05-509 Piaseczno, Józefosław, ul. Ogrodowa 21m
tel./fax (22) 877 31 88
zamowienia@seidel-przywecki.pl, www.seidel-przywecki.pl
 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4
tel. 22 826 72 71, fax 22 826 86 20
wnt@wnt.pl, www.wnt.pl
Opracowanie: Martyna Matuszczak

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus