Inwestycyjny kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-2
  DRUKUJ

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.
Rozbudowa we Wronkach

Ponad 13,3 mln zł (brutto) będzie kosztowała rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na os. Borek we Wronkach (woj. wielkopolskie). Obiekt po rozbudowie ma uzyskać przepustowość 2000 m3/d. W ramach projektu powstanie nowy blok biologicznego oczyszczania ścieków wraz z przepompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego, komora pomiaru ilości ścieków dopływających do części biologicznej, komora sit i kraty rzadkiej, piaskownik przedmuchiwany, główna przepompownia ścieków, komora rozdzielcza oraz instalacja dozowania soli żelaza. Powstaną też punkty zlewne ścieków i osadów dowożonych, oczyszczalnia ścieków deszczowych oraz budynki obsługi technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Praca obiektu odbywać się będzie w układzie trzystopniowego, mechaniczno-biologicznego oczyszczania, obejmującego biologiczną defosfatację, denitryfikację i nitryfikację z symultanicznym chemicznym strącaniem fosforu. Z uwagi na lokalizację oczyszczalni w pobliżu terenów mieszkaniowych występuje konieczność zapewnienia ochrony przed uciążliwością zapachową i hałasem. W związku z tym zastosowany zostanie biofiltr EBA do czyszczenia powietrza oraz ekran dźwiękochłonny. Ponadto komora rozprężna, komora sit, piaskownika i przepompowni głównej oraz kanał łączący obiekty poddane zostaną hermetyzacji. Modernizacja oczyszczalni jest częścią projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” o planowanej całkowitej wartości ponad 67,3 mln zł współfinansowanego (ponad 37,7 mln zł) przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). Beneficjentem środków unijnych i inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach. Wykonanie zadania powierzono firmie Ecoservice z Zielonej Góry. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec października 2012 r.

 

 

Rozwojowa gmina

Niemal 4,1 mln zł (brutto) pochłonie inwestycja mająca na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu wodno-ściekowego na terenie gm. Kamień (woj. podkarpackie). Przedsięwzięcie obejmuje m.in. rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywa Wieś. Modernizacji poddany zostanie budynek stacji oraz technologia uzdatniania. Ponadto w Łowisku powstanie nowe ujęcie wody wraz z 8 441 m przesyłowej sieci wodociągowej. W miejscowościach Kamień Duble oraz Nowy Kamień wybudowany zostanie wodociąg o łącznej długości 2 915 m. Na terenie gminy rozbudowie ulegnie również sieć kanalizacyjna. Nowe kolektory ściekowe o łącznej długości 6 517 m powstaną w miejscowościach Kamień, Kamień Krzywa Wieś oraz Nowy Kamień. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna wyposażona zostanie w system monitoringu radiowego. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Zadanie do końca sierpnia 2012 r. zrealizuje firma Wodrol z Rzeszowa.

 

 

Stacja jak nowa

Zakończył się przetarg na przebudowę wraz z rozbudową ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim. Zadanie do końca października 2011 r. wykona konsorcjum składające się z firm Wodropol z Wrocławia oraz Krevox z Warszawy. Projekt zakłada m.in. remont budynku stacji, budowę nowego zbiornika wody czystej, odstojnika popłuczyn oraz zbiornika reakcji. Przebudowany będzie także układ technologiczny w SUW. Modernizacji poddane zostaną studnie ujściowe, filtry automatyczne, orurowanie i armatura budynku stacji oraz zestawu pomp. Powstaną nowe sieci międzyobiektowe oraz dodatkowa studnia głębinowa. Przedsięwzięcie obejmuje także rozbudowę uzbrojenia terenu SUW (sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych), infrastruktury drogowej, nasadzeń zieleni oraz ogrodzeń. Inwestycja, której koszt przekracza 7,1 mln zł (brutto), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).

 

 

Osady pod kontrolą
W ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów” do 24 listopada 2011 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie) wybudowana zostanie kompostownia osadów ściekowych. Projektowany obiekt składać się będzie z wiaty przygotowania masy kompostowej, miejsca składowania materiału organicznego, placu kompostowania intensywnego, placu dojrzewania końcowego oraz placu obróbki końcowej. Ponadto na terenie kompostowni powstanie niezbędna infrastruktura drogowa, oświetlenie, ogrodzenia, urządzenia socjalne, wiaty magazynowe, instalacja zraszająca oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Koszt inwestycji to ponad 6,9 mln zł (brutto). Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Realizacji przedsięwzięcia podjęło się konsorcjum firm Metromex z Olsztyna oraz Eltor z Bydgoszczy.
 

Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych oraz www.przetargi.egospodarka.pl. Opracowanie: Martyna Matuszczak

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus