Biblioteka wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2011-11
  DRUKUJ

Niezawodność wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w południowej Polsce

B. Budziło
Kraków 2010
ISBN 978-83-7242-536-2
Zakres tematyczny książki obejmuje ocenę niezawodności funkcjonowania piętnastu wybranych systemów zaopatrzenia w wodę, zlokalizowanych w południowej Polsce. Monografia stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez autorkę w ostatnich piętnastu latach. W publikacji dokonano oceny funkcjonowania wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w oparciu o teorię niezawodności. Przeprowadzono dwuparametryczną ocenę podsystemów dostawy wody na podstawie metody strukturalno-funkcjonalnej z uwzględnieniem funkcji częstości uszkodzeń. Metodą jednoparametryczną zdiagnozowano funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w wodę. Ponadto przeanalizowano awarie i uszkodzenia w podsystemie dystrybucji wody, wyznaczając wskaźniki intensywności uszkodzeń badanych sieci wodociągowych. Dane stanowiące materiał źródłowy książki były prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych. Jednakże znaczna część wyników zawartych w pracy to informacje jeszcze niepublikowane. Książka skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe. Może być także cennym źródłem wiedzy dla tych, którzy projektują lub modernizują istniejące systemy zaopatrzenia w wodę. Pozycja została opublikowana przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 
Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych
C. Madryas, B. Przybyła, L. Wysocki
Wrocław 2010
ISBN 978-83-7125-187-0
Przystosowanie polskich miast do europejskich oczekiwań w zakresie standardów życia wymaga unowocześniania programów eksploatacji sieci i nowoczesnych rozwiązań projektowych w zakresie modernizacji i rozbudowy struktur sieci podziemnych. Zawarte w książce treści wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Dotyczą jednego z najważniejszych elementów podziemnego wyposażenia miast, a mianowicie infrastruktury sieciowej, w której dominuje sieć kanalizacyjna. Przedstawione w książce koncepcje związane są przede wszystkim z niezawodnością i odnową przewodów kanalizacyjnych. Ponadto odnoszą się do sterowania i optymalizacji procesu ich eksploatacji, systemów notacji uszkodzeń oraz wnioskowania o stanie przewodów w kontekście ich pracy w sieci, a także analizy przyczyn degradacji przewodów oraz metod i narzędzi do badań ich stanu technicznego. Publikacja powstała w wyniku wieloletnich analiz teoretycznych, prowadzonych głównie przez Zakład Inżynierii Miejskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej od końca lat 80. ubiegłego wieku, oraz w efekcie bardzo dużej liczby badań stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, wykonanych przez tę instytucję dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych. Książka wydana nakładem Dolnośląskiego Wydawnictwa Edukacyjnego.
 
Podstawy bezwykopowej rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych
A. Kolonko, W. Kujawski, B. Przybyła, A. Roszkowski, S. Rybarski
Bydgoszcz 2011
ISBN 978-83-9064-866-8
W związku z rosnącą liczbą inwestycji oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw wod-kan Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podjęła decyzję o opracowaniu standardów związanych z wdrażaniem i promowaniem nowoczesnych technik i technologii stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej przez firmy komunalne. Publikacja w sposób usystematyzowany przybliża możliwości korzystania z technologii bezwykopowej w rehabilitacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych. Wykorzystanie metod bezwykopowych jest częścią procesu inwestycyjnego, mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na określonym terenie. Książka, oprócz wskazówek o charakterze technicznym, zawiera też informacje ogólne dotyczące kosztów i źródeł pozyskiwania funduszy między innymi z Unii Europejskiej, szczególnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W opracowaniu omówione zostały wszystkie etapy inwestycji – od planowania, poprzez projektowanie i realizację inwestycji, aż po odbiory techniczne. W załączniku szerzej opisano wybrane metody rehabilitacji wraz z obrazującymi je rysunkami i zdjęciami. Kwestie poruszone w publikacji mają znaczenie dla osób, które decydują o podjęciu inwestycji w przedsiębiorstwie komunalnym.
 
GDZIE ZAMAWIAĆ KSIĄŻKI
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel. 12 628 37 25, fax 12 628 37 60
wydawnictwo@pk.edu.pl, www.wydawnictwo.pk.edu.pl
 
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
53-204 Wrocław, ul. Ojca Beyzyma 20B
tel./fax 71 363 26 85
biuro@dwe.wroc.pl, www.dwe.wroc.pl
 
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
85-073 Bydgoszcz, ul. Kasprowicza 2
tel. 52 376 89 10, fax 52 376 89 20
sekretariat@igwp.org.pl, www.igwp.org.pl
 
Opracowanie: Martyna Matuszczak
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus