Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ocena i wytyczne dla wyko(...)

   W niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej wraz z węglem współspalane są w specjalnych warunkach takie paliwa jak biomasa, osady ze ścieków komunalnych, osady z papierni, koks porafinacyjny czy bezpopiołowe paliwa płynne lub gazowe. Inne kraje europejskie mają rozpocząć współspalanie w przyszłości. Na taką sytuację wypływają względy środowiskowe, tj. redukcja ilości CO2 emitowanego w wyniku spalania pal(...)
»

Gospodarowanie wodami w ś(...)

W celu zahamowania postępujących zmian w gospodarowaniu wodami Unia Europejska wprowadziła zintegrowany akt prawny, jakim jest Ramowa Dyrektywa Wodna. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1, która weszła w życie z dniem jej opublikowania 23 grudnia 2000 r., wyznacza wspólnotowe działanie w zakresie polityki wodnej. W Polsce obowiązuje ona od momentu przystąpienia do UE. Transpozycji dyrektywy do prawa polskiego dokonano g(...)
»