Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Badania pilotowe i symula(...)

Rozwój nauk przyrodniczych pozwolił w latach 40. XX w. wytłumaczyć zjawiska zachodzące podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Naukowe podejście do zagadnienia zoptymalizowało parametry technologiczne, a tym samym wzrosła efektywność procesów. Krajami przodującymi w postępie tech-nicznym w oczyszczaniu ścieków w pierwszej połowie XX w. były Anglia, USA i Niemcy. Po II wojnie światowej w Polsce zaczęto budować oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne, głównie ze spłuki-wanymi i z(...)
»

Ścieki dowożone – p(...)

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Obowiązująca aktualnie polityka ekologiczna państwa uznaje ochronę wód za zadanie priorytetowe. W celu poprawy jakości wód podejmowane były i są liczne działania. Tylko w latach 1991-1997 wydano na tego typu przedsięwzięcia ok. 3,5 mld euro, w tym ok. 2 mld euro na budowę komunalnych oczyszczalni ścieków. Potrzeby inwestycyjne dla wdrożenia prawa Unii Europejskiej są znaczne. Koszty rozbudowy sieci kanalizacyjnej mogą wynieść (...)
»