Renesans spółek wodnych?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2010-7
  DRUKUJ

„Chrońmy środowisko i przekażmy je przyszłym pokoleniom, aby mogły żyć” – takie hasło towarzyszyło zjazdowi Krajowego Forum Spółek Wodnych. Jego ważnym elementem była konferencja dotycząca partnerstwa samorządów i spółek wodnych. Spotkanie odbyło się w dniach 20-21 maja br. we Włodawie.

W trakcie pierwszej części spotkania Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Spółek Wodnych przyjęło sprawozdanie z działalności organizacji w 2009 r., a władze wykonawcze stowarzyszenia otrzymały absolutorium. Zatwierdzono również plan pracy Stowarzyszenia KFSW na 2010 r. W kolejnych częściach KFSW wzięli udział w konferencji przygotowanej wspólnie przez Forum i Spółkę Wodno-Ściekową „Jezioro Białe-Glinki” we Włodawie, obchodzącej jubileusz 25-lecia działalności na niwie gospodarki wodno-ściekowej.
 
Włodawskie doświadczenia
Realizując bogaty program konferencji, Mieczysław Walczuk, przewodniczący Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej „Jezioro Białe-Glinki” we Włodawie, zapoznał uczestników ze swoimi doświadczeniami. Spółka jest partnerem samorządu w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wypoczynkowych Orchówek i Okuninka w rejonie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego z wykorzystaniem środków unijnych. P. Walczuk zachęcał samorządy do ścisłej współpracy i partnerstwa ze spółkami wodnymi, gdyż mogą one w najtańszy sposób wyręczyć gminy z realizacji zadań własnych. Zaprezentował zakres rzeczowy swego zadania oraz przedstawił problemy związane z jego realizacją, w tym dotyczące zapewnienia pełnego finansowania całości zadania inwestycyjnego.
Dobrze przygotowana i realizowana inwestycja może zyskać wsparcie zarówno ze środków europejskich, jak i z innych funduszy ochrony środowiska.
Na spotkaniu przedstawiono także zakres pomocy finansowej dla innych przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska na terenie woj. lubelskiego, a realizowanych ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. Prezentacji dokonał Jerzy Kuliński (Zarząd WFOŚiGW w Lublinie).
Zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali prof. Artura Pawłowskiego z Politechniki Lubelskiej, który przybliżył uczestnikom walory przyrodnicze i kulturowe Światowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Omówił też zasady ochrony tych unikatowych terenów.
 
KFSW kontra monopoliści
W kolejnej części spotkania Sylwia Surowiak, prezes Zarządu KFSW, zaprezentowała spółki wodno-ściekowe w kraju realizujące zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ich problemy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem oraz zaprezentowała genezę powstania Krajowego Forum Spółek Wodnych. Jak zauważyła, KFSW rodziło się w 2001 r. w atmosferze nagonki, pomówień i wręcz oszczerstw.
W większości miast i gmin władze samorządowe nabrały wody w usta i czekały, kiedy wielki PWiK zniszczy spółkę wodną, gdyż tak stało się np. w Częstochowie czy Zielonej Górze. Gdzie indziej usunięto opornych szefów (w Kaliszu i Zgierzu). Niemniej są też bardzo pozytywne przykłady nienagannej wręcz współpracy wszystkich firm działających na rynku gospodarki wodno-ściekowej i samorządów. Spółki wodne są zawsze najtańsze, a wszelkie ich przekształcenia kończą się znacznymi podwyżkami cen usług.
Dziś wiemy także, że następuje renesans spółek w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszym zwiastunem potwierdzającym to stwierdzenie jest powrót w Łebie do naszej formuły organizacyjnej stwierdziła S. Surowiak.
Na spotkaniu podkreślano, że spółki wodne jako jedyne łamały monopol przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Blokowały m.in. niekontrolowany wzrost cen usług, czyli aspekt „wrażliwy społecznie”.Działają non profit i dlatego nie są „lubiane” przez innych uczestników tego rynku usług. Niektóre władze gminne, czując się niepewnie w tej dziedzinie, wyrażają niechęć do naszych organizacji i zarządzających nimi i pod przykrywką łagodzenia problemów oddają się we władanie bardzo kosztownych monopolistów. Spółki współtworzą system gospodarowania wodami i reprezentują wielotysięczne rzesze mieszkańców.
Krajowe Forum jest organizacją niezależną i dobrowolną, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane funkcjonowaniem spółek wodnych, tradycją i efektami ich pracy.
Podstawowym celem KFSW jest propagowanie spółki wodnej jako efektywnej formy organizacyjnej, umożliwiającej gospodarowanie zasobami wodnymi tak, aby przy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki zapewnić ochronę wód i środowiska związanego z tymi wodami. Ponadto celem jest stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji dla członków i pracowników spółek wodnych. W kolejnej części głos zabrał dyrektor „Międzyodrza” ze Szczecina, Piotr Wit, który, nawiązując do tematu wystąpienia KFSW – „Spółki wodno-ściekowe w kraju – rozwiązywanie problemów globalnych poprzez inicjatywy lokalne”, zaprezentował korzystną dla obu stron współpracę władz Szczecina ze spółką wodną i wspólne realizowanie potrzebnych inwestycji.
 
Groza żywiołu
Obecni na sali potencjalni inwestorzy z zainteresowaniem wysłuchali przedstawicieli producentów i dystrybutorów materiałów oraz urządzeń stosowanych przy budowie sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którzy zaprezentowali swoje oferty handlowe i usługowe.
Wszyscy prelegenci otrzymali okolicznościowe statuetki i bogaty wybór materiałów promujących spółkę oraz region. Gospodarze konferencji w kolejnym dniu spotkania przygotowali liczne atrakcje turystyczne. Zapoznali uczestników z Chełmskimi Podziemiami Kredowymi, Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze, odwiedzono Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Włodawa zaprezentowała się jako miasto trzech kultur.
Uczestnicy konferencji zdobyli wiedzę o regionie, w którym się odbywała, o możliwościach wspólnego, skutecznego działania na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska. Uczestnicy Zapoznali się także z nowinkami technicznymi i perspektywami wykorzystania nowoczesnego sprzętu.
Konferencja była z pewnością ważnym wydarzeniem, ale odbywała się w cieniu nadchodzącej powodzi. Przedstawiciele spółek wodnych udali się nad Bug, by odczytać wskazania wodomierza, gdyż przekazywano już bardzo niepokojące wieści. Powódź dotknęła w trakcie spotkania południowych rejonów Polski, a wielka fala przemieszczała się w górę Wisły. Mówiono także o zagrożeniu w dorzeczu Odry, a woda powodowała już straty w Kaliszu.
 
Sylwia Surowiak,
Krajowe Forum Spółek Wodnych, Kalisz
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus