Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dokumentowanie postępowań(...)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zamawiający, prowadząc postępowania, jest zobowiązany do zachowania formy pisemnej. Musi zatem sporządzić szereg dokumentów, które stanowią niejako „historię” wyboru oferty najkorzystniejszej. Artykuł 96 ust. 1 P.z.p. mówi, że „w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia”. Jest to warunek konie(...)
»

Ocena oddziaływania farm (...)

Efektem oceny wstępnej1 jest raport oceniający. Na podstawie zawartych w nim opinii i sugestii inwestor podejmuje jedną z dwóch możliwych decyzji: kontynuuje badania terenowe w ramach monitoringu przedrealizacyjnego, zgodnie z wyznaczoną przez ornitologa ścieżką monitoringu i ramową metodyką lub odstępuje od planu realizacji projektu wiatrowego w badanej lokalizacji. Artykuł stanowi wsparcie inwestora w realizacji pierwszego wariantu. Autorzy przedstawiają w(...)
»