Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informacje branżowe(...)

Kontrowersyjna nowelizacja Omawiany długo projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany 27 lipca br. do Sejmu. Do najważniejszych propozycji należy uzupełnienie kategorii ścieków o zakres wynikający z dyrektywy Unii Europejskiej oraz dostosowanie definicji do ustawy Prawo wodne. Wprowadzono także zasady zawierania umów na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową(...)
»

Standardy w gospodarowani(...)

Na Targach POLEKO 2004, podczas seminarium zorganizowanego przez OBREM, przedstawiono propozycje standardów organizacyjnych jakości usług w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jakość usług w działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych zależy głównie, po pierwsze od sposobu zarządzania tymi działaniami na szczeblu gminy, a po drugie od zastosowanych technolog(...)
»