Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport - rękawy z bezwykopowej renowacji"

Polecane artykuły:

Nowe rozporządzenie &#822(...)

1 stycznia 2003 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zastąpiło ono rozporządzenie z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi (utraciło ono moc w zakresie dotyczącym warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wpro(...)
»

Zdecentralizowana infrast(...)

Zdecentralizowane układy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków mogą obniżyć koszty inwestycyjne i pomóc władzom miejskim w elastycznym przystosowaniu się do lokalnych potrzeb. Aktualnie zarządzanie zrównoważoną infrastrukturą jest jednym z najpilniejszych zadań światowych, bowiem aglomeracje miejskie ciągle się rozrastają. Zapewnienie ludności podstawowych środków, takich jak zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, jest jednym z wielu wyzwań, jakie stoją przed naukowcami i zarządzają(...)
»