Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbiorcze zestawienie dany(...)

Zgodnie z art. 37 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o ich rodzajach i ilości, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zestawienie takie należy przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów kom(...)
»

RIPOK/RCR a circular econ(...)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) stała się w ostatnich latach modna. Wiele osób upatruje w jej założeniach remedium na wszelkie bolączki i błędy w gospodarce odpadami. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jako idea jest trendem społeczno-gospodarczym mającym na celu rezygnację z modelu: kup – używaj – wyrzuć i w ślad za tym ograniczenie zużycia surowców pierwotnych. W miejsce tego proponuje model konsumpcji, który, zamykając cykl obiegu materii(...)
»