Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pierwiastek ekologii(...)

Przemysł wydobywczy, ze względu na swoja specyfikę, w sposób znaczący ingeruje w naturalne zasoby przyrody. Jednak firmy, kierując się koncepcją zrównoważonego rozwoju, podejmują coraz więcej działań niwelujących ich negatywny wpływ na środowisko. Budowa kompleksu górniczo-hutniczego miedzi w okręgu legnicko-głogowskim (LGOM) była olbrzymią szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego tej części regionu dolnośląskiego, ale wiązała się także ze zn(...)
»

Gdy osiągnięto cel...(...)

  Czy z punktu widzenia Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) zakład wodociągów i kanalizacji może bezterminowo przechowywać dane osobowe klientów, z którymi rozwiązano już umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków?   Nie, gdyż ustawa ta wymaga, aby dane osobowe były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób nie dłużej niż jest to (...)
»