Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Umowa o partnerstwie publ(...)

Zgodnie z treścią zawartą w art. 28 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie ustawy należy w szczególności opracowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wypełniając powyższe zadanie, Ministerstwo Gospodarki wydało w marcu br. opracowanie pt. „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – ramy określające standardową zawartość”. W procesie przygot(...)
»

Różaneczniki w przestrzen(...)

W artykule opisano sześć odmian różaneczników uprawianych u nas bardzo rzadko lub jeszcze nieznanych. Opisy poprzedzono krótką charakterystyką gatunków, od których się wywodzą. Rośliny te warto sadzić na osiedlach mieszkaniowych ze względu na ich dekoracyjny wygląd. Dla trzech gatunków zaproponowano nazwy polskie, ponieważ wcześniej ich nie miały: różanecznik czerwonawy dla Rh. russatum, różanecznik krzyw(...)
»