Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Nowa ustawa o odpadach - (...)

Składowiska odpadów niebezpiecznych Ustawa o odpadach dokonała podziału składowisk na trzy typy (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach) oraz zróżnicowała zarówno wymagania w zakresie lokalizacji, budowy, eksploatacji, zamykania, rekultywacji i monitoringu składowiska, jak i obowiązki zarządzającego w zależności od typu składowiska. W związku z tym zarządzający składowiskami odpadów powinni zdecydować, jaki typ składowiska zamierzają prowadzić. Od tego bowiem, zależy do jakich wym(...)
»

Sieć kanalizacyjna na obs(...)

Prawidłowo prowadzona gospodarka ściekowa jest jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Celem właściwego odprowadzania i oczyszczania ścieków jest przede wszystkim polepszanie warunków sanitarno-bytowych ludności oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego. Niedostatek urządzeń kanalizacyjnych był i niejednokrotnie nadal jest przyczyną występujących na obszarach wiejskich zanieczyszczeń gruntów i (...)
»