Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Festiwal recyklingu(...)

Samorząd poznański przyjął w czerwcu 2004 r. Strategię i plan gospodarki odpadami, w których – oprócz wskazań organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych powstającego systemu gospo-darki odpadami – znalazły się zapisy o konieczności prowadzenia systematycznej kampanii edukacyjnej i komunikacyjnej. Poznańskie Dni Recyklingu (PDR), choć realizowane przez podmiot pozarządowy (głównym organizatorem była Agencja Informacji i Ochrony Środowiska), stały się elementem tej Stra(...)
»

Certyfikacja, pojęcia i k(...)

Certyfikacja, pojęcia i kryteria, co wiedzieć warto Funkcjonujące w różnych obszarach gospodarki systemy certyfikacji muszą zachowywać pełną zgodność z ustawodawstwem krajowym i unijnym.  Muszą one również zawierać jednakowe wymagania dla podmiotów krajowych i zagranicznych, czyli zapewniać równe szanse, prawa i obowiązki wszystkim podmiotom. Są to wymogi nałożone przez Komisję Europejską, wpisujące się w działania prowadzone również (...)
»