Inwestycyjny kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2009-12
  DRUKUJ
Oczyszczalnia na start!
W Jedlińsku (woj. mazowieckie) powstanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Do procesu oczyszczania zostanie wykorzystana technologia osadu czynnego o przepływie ciągłym. Obiekt będzie się składał m.in. z automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych, pompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego oczyszczania oraz stacji dmuchaw. Ponadto powstanie zbiornik higienizacyjno-odświeżający ścieków dowożonych i dopływających kanalizacją sanitarną, punkt opomiarowania odpływu i poboru prób, stacja higienizacji osadów, a także stacje dozowania chemii (PIX). Przepustowość obiektu zaprojektowano na 600 m3/d. Ponadto w ramach kontraktu w miejscowości Jedlanka powstanie kanalizacja sanitarna, składająca się z kanałów grawitacyjnych o długości 7764 m, 2229 m rurociągów tłocznych, 995 m kanałów przyłączeniowych oraz dziesięciu pompowni ścieków. Budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków zrealizuje firma Instalbud z Rzeszowa. Koszt przedsięwzięcia to ponad 7,8 mln zł (brutto). Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa). Jej realizacja ma się zakończyć do 30 września 2011 r.
 
Rozbudowa w Kaletach
Koszt rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kaletach (woj. śląskie) to 5,2 mln zł (brutto). Środki na realizację przedsięwzięcia będą pochodziły z budżetu Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz umorzenia pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację kanalizacji sanitarnej w Kaletach Jędrysku w latach 2005-2006. W ramach inwestycji powstanie nowy reaktor biologiczny, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków ogólnych oraz komora pomiarowa ścieków oczyszczonych. W celu zwiększenia przepustowości stopnia biologicznego oczyszczania ścieków zostanie uruchomiony reaktor biologiczny zblokowany z komorą stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego. Dzięki temu oczyszczalnia będzie mogła przyjmować średnio 1200 m3/d ścieków. Inwestycja obejmuje również przebudowę przepompowni ścieków z kratą koszową oraz remont zblokowanej oczyszczalni mechanicznej. Przedsięwzięcie do końca czerwca 2012 r. zrealizuje firma Instal Kraków z Krakowa.
 
Dolnośląska inwestycja
Do końca października 2010 r. w Świętoszowie (woj. dolnośląskie) zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi demontaż istniejącego i wybudowanie nowego uzbrojenia studni ujściowych wraz z odbudową kompaktową, budowa budynku stacji oraz zainstalowanie w nim urządzeń technologicznych i rurociągów. Ponadto w ramach inwestycji powstanie zbiornik wody czystej o pojemności 250 m3, pompownia wód zużytych, rurociągi zewnętrzne, a także bezodpływowy neutralizator ścieków z chlorowni na podchloryn sodu. Kontrakt obejmuje również likwidację m.in. hydroforni, budynku filtrów i agregatowni, wykonanie fragmentu drogi dojazdowej oraz zasilania elektrycznego. Inwestycję za ponad 2,6 mln zł (brutto) zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT z Częstochowy. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (w blisko 70%) oraz z budżetu gm. Osiecznica.
 
W ochronie przyrody
Jednym z etapów projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” jest rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bielinach (woj. świętokrzyskie). W ramach inwestycji powstanie budynek techniczny, zbiorniki technologiczne, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych oraz punktu zlewnego i stacji zlewnej. Przedsięwzięcie obejmuje także instalację prasy, dmuchaw oraz zestawu do dawkowania polielektrolitu, montaż zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz opróżnienie i likwidację istniejącego stawu stabilizacyjnego. Ponadto zostaną wykonane połączenia międzyzbiornikowe, rurociągi technologiczne oraz kanalizacja sanitarna. Planowana jest także modernizacja istniejących komór. Modernizacja oczyszczalni ma zapewnić wysoką efektywność oczyszczania ścieków oraz wprowadzenie nowoczesnej przeróbki osadów. W wyniku inwestycji przepustowość obiektu zwiększy się z 250 do 700 m3/d. Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rzeki Belnianki, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Przedsięwzięcie zrealizuje konsorcjum firm: AZE Zając, Kokoszko ze Skrzydlnej oraz Ecol-Unicon z Gdańska. Cena wybranej oferty to blisko 4,5 mln zł (brutto). Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31grudnia 2010 r.
 
Trzy w jednym
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Carpol z Kalinowic wygrało przetarg na realizację inwestycji pn. „Budowa, rozbudowa, remont obiektów gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Biłgoraj – etap I”. Kontrakt obejmuje rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody w Soli oraz budowę wodociągu o długości 1697 m, łączącego istniejącą sieć w Soli z wodociągiem w funkcjonującym w miejscowości Bidaczów. Ponadto w miejscowościach Okrągłe i Podlesie powstanie kanalizacja sanitarna o długości ok. 842 m. Inwestycja pochłonie ponad 1,8 mln zł (brutto). Na realizację przedsięwzięcia gm. Biłgoraj ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zakończenie inwestycji planuje się na 31 sierpnia 2010 r.
 
Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych oraz www.przetargi.egospodarka.pl.
 
Opracowanie: Małgorzata Masłowska-Bandosz

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus