Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Technologie odzysku i rec(...)

Konieczność dostosowania istniejących technologii przerobu zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii do obowiązujących przepisów1-3 sprawiła, że w latach 90. XX w. na świecie powstał szereg organizacji zajmujących się tą problematyką. W tym czasie opracowano i wdrożono wiele nowych rozwiązań umożliwiających selektywny odzysk materiałów ze złomu bateryjnego. Trzy metody recyklingu W zależności od rodzaju odpadów (wielkości, typu) w procesie(...)
»

Dumping na rynkach usług (...)

Edward Stawicki Terminu dumping używa się powszechnie dla nazwania wszelkich zachowań przedsiębiorców polegających na nieuczciwym zaniżaniu cen. Jednak w sensie prawnym termin ten jest zastrzeżony dla wprowadzania na obce obszary celne towarów w cenie nie pokrywającej kosztów ich wytworzenia. Jego zwalczanie podlega szczególnym procedurom. W Polsce określa je Ustawa z 12.11.1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (DzU 1997 r. Nr 157 (...)
»