Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Jak interpretować?(...)

PIGEO wystąpiło do ministra gospodarki z prośbą o interpretację zapisów art. 9e ustawy Prawo energetyczne, dotyczących trybu składania wniosków o przydzielenie świadectwa pochodzenia oraz ich rozpatrywania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Była to reakcja na odmowę wydania takiego świadectwa przez URE jednemu z członków Izby. URE twierdzi, że nie może rozpatrzyć wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia za energię elektryczną, gdyż nie spełnia on wymogów art. 9e ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo(...)
»

Prawo do informacji w spó(...)

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady realizacji, konstytucyjnie gwarantowanego, prawa dostępu do informacji publicznej jest, obowiązująca już od ponad 15 lat, ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2016 r. poz. 1764). Zakres podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) określony został w art. 4 ust. 1 tego aktu prawnego. Zgodnie z tym przepisem, zobowiązane do udostępniania informacji są m.in. władz(...)
»