Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Program zagospodarowania (...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Celem programu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania opakowań po środkach niebezpiecznych. Przez środki niebezpieczne rozumie się zdefiniowane w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych substancje i preparaty chemiczne. Program dotyczy opakowań poużytkowych po środkach niebezpiecznych objętych kaucją, stanowiących w wielu przypadkach odpady niebezpieczne. Pr(...)
»

Obligatoryjna odmowa Cz. (...)

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie jest możliwa tylko wówczas, jeżeli ustawa z 3 października 2008 r. (u.o.ś.) wyraźnie na to pozwala. Musi więc zachodzić jedna z okoliczności wskazanych tym aktem prawnym, zobowiązujących bądź pozwalających na odmowę (odmowa o charakterze obligatoryjnym lub fakultatywnym). Odmowa ta musi mieć postać decyzji administracyjnej, co umożliwia jej kontrolę zarówno w postępowaniu odwoławczym, jak i na drodze s(...)
»