Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poznański Obszar Metropol(...)

W analizie delimitacyjnej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM) jednym z kryteriów delimitacji, obok społeczno-gospodarczego i dostępności komunikacyjnej, jest środowisko przyrodnicze. Kryterium to uwzględniało procentowy udział powierzchni form ochrony przyrody, gruntów kwalifikujących się do zalesień oraz powierzchni trwałych użytków zielonych w gminach, wskaźnik lesistości w gminach, waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także przebieg granic przyr(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Zakłady budżetowe nie są podatnikami VAT Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15, CBOSA. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjn(...)
»