Mikroorganizmy występujące w wodzie

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2006-7
  DRUKUJ
Badając wodę pod względem bakteriologicznym, należy określić także liczbę kolonii bakterii heterotroficznych (liczbę jednostek tworzących kolonie – JTK: colony forming units – CFU) w ustalonej objętości wody. Zasadniczo wyróżnia się trzy grupy badanych bakterii występujących w środowisku: psychrofilne (zimnolubne), mezofilne (umiarkowanych temperatur) i termofilne (ciepłolubne).

Czynnikiem decydującym o przynależności mikroorganizmów do danej grupy jest temperatura. Każdy gatunek mikroorganizmów charakteryzuje się bowiem trzema zakresami temperatur: minimalną, optymalną i maksymalną. Najkorzystniejszą jest temperatura optymalna, w której następuje najszybszy i najlepszy rozwój mikroorganizmów. Temperatury minimalna i maksymalna określają granicę, poniżej lub powyżej których wzrost mikroorganizmów jest zahamowan [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus