Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tereny zieleni w prawie(...)

Nie mamy w kraju osobnego aktu prawnego, który regulowałby szczegółowo kwestie związane z terenami zieleni. Ochrona zieleni i krajobrazu została w Polsce ujęta w najważniejszym akcie prawnym – w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Podobnie rzecz wygląda w innych krajach europejskich. W Traktacie Wspólnot Europejskich zapisano również, że zadaniem Wspólnoty jest zapewnienie m.in. wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Konst(...)
»

Mikroorganizmy występując(...)

Badając wodę pod względem bakteriologicznym, należy określić także liczbę kolonii bakterii heterotroficznych (liczbę jednostek tworzących kolonie – JTK: colony forming units – CFU) w ustalonej objętości wody. Zasadniczo wyróżnia się trzy grupy badanych bakterii występujących w środowisku: psychrofilne (zimnolubne), mezofilne (umiarkowanych temperatur) i termofilne (ciepłolubne). Czynnikiem decydującym o przynależności mikroorganizmów do danej grupy jest temperatura. K(...)
»