Informator

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2005-7
  DRUKUJ
Nowocześnie i czysto
W obecności przedstawicieli instytucji finansujących, firm wykonawczych, radnych Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości 25 maja br. przekazano do użytkowania nowoczesną biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Biertowicach o łącznej przepustowości 937,5 m3 na dobę. Całość inwestycji kosztowała blisko 2,5 mln zł. Niecałe 70% tej kwoty pokryły środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD, pozostałą część stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz budżet Gminy Sułkowice. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Biokonsult z Poznania. Nowa oczyszczalnia pozwoli przyjąć ścieki z ponad 300 gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej, obiektów usług i handlu. Winna znacząco poprawić stan czystości wód rzeki Skawinki, doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, a także przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy.

Oczyszczalnia doceniona
Oczyszczalnia ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim zdobyła wyróżnienie w konkursie „Budowa Roku 2004”. Uznanie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zyskało przede wszystkim zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 15 tys. m3 na dobę”. Oddana do użytku w zeszłym roku inwestycja spełnia aktualnie najsurowsze wymagania w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie prace wykonano w przeciągu 19 miesięcy.

Jaka praca szkodzi?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU z 2005 r. nr 81, poz. 716) już obowiązuje. Dokument ten określa klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, a także rejestr prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych (podaje się tu m.in. pracę przy oczyszczaniu ścieków). Ponadto w rozporządzeniu wskazuje się na szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne (w tym rodzaje i zakres stosowania środków niezbędnych do zapewnienia im ochrony zdrowia i życia) oraz wymogi i sposób monitorowania stanu zdrowia narażonych pracowników. W tym akcie prawnym znaleźć można dodatkowo sposób prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych i spisu pracowników zatrudnionych przy tych pracach oraz metody przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania choroby zawodowej.

Ciągną na jednym
Mieszkańcy gminy Kuślin doczekali się finału budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków, którą otwarto na terenie Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie. Obiekt jest wyposażony w dwa ciągi technologiczne o łącznej przepustowości 560 m3 na dobę. Obecnie oczyszczalnia pracuje tylko na jednym z nich. Całość inwestycji pochłonęła blisko 4 mln zł, na które złożyły się dotacja z funduszu SAPARD, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne Gminy.

Po konsultacjach
Aktualizacja załączników do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, którą 7 czerwca br. przyjęła Rada Ministrów, jest już dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl). Stanowi ona wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2005, 2006-2010, 2011-2013 i 2014-2015. Aktualizacji dokonano dzięki konsultacjom Departamentu Zasobów Wodnych i Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska z gminami, urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, urzędami marszałkowskimi oraz przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Izba szkoli, Izba radzi
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła cykl seminariów dotyczących zasad stosowania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które są skierowane zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan, jak i władz samorządowych. Seminaria prowadzić będą osoby bezpośrednio uczestniczące w procesach legislacyjnych nad ustawą oraz współpracujące ze specjalistami z Ministerstwa Infrastruktury. Najbliższe szkolenia odbędą się 7 lipca w Sopocie oraz tydzień później w Nałęczowie. Szczegóły na stronach internetowych Izby (www.igwp.org.pl).

Przygotowała: Katarzyna Terek

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus