Informacje

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2005-5
  DRUKUJ
Z życia Izby
Celem Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, które odbyło się 30 marca br. w Warszawie, było wybranie nowych władz Izby. Dokonano wyboru 21-osobowej Rady Izby. Członkowie Izby jednogłośnie podjęli uchwałę o konieczności podporządkowania obszaru „wodociągowego” ministrowi środowiska. Na spotkaniu przedstawiciele firm wodociągowych z całej Polski zapoznali się ze strategią działania Izby na najbliższe lata.
Spotkanie to zostało jednak zdominowane przez burzliwe kwestie zmiany definicji przyłącza kanalizacyjnego, zawartej w nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (31 marca br. Senat odrzucił poprawkę, mówiącą, że właściciele domów winni płacić tylko za instalację przebiegającą przez ich działkę. Sejm 22 kwietnia przegłosował 11 senackich poprawek. Zgodnie z procedurą legislacyjną, nowelizacja czeka na podpis prezydenta).
20 kwietnia Rada Izby powołała Prezydium, w skład którego wchodzą: Stanisław Drzewiecki (prezes), Ryszard Langer i Ryszard Szambelańczyk (wiceprezesi) oraz Wojciech Jassak i Jan Kubień (członkowie Prezydium).

Będzie oczyszczalnia
Jeszcze w tym półroczu w Stryszowie rozpocznie się budowa oczyszczalni ścieków – pierwszy etap zadania ruszy w czerwcu. W ostatnich latach to największa inwestycja w gminie. Przedsięwzięcie pochłonie 4,7 mln zł. Oprócz środków własnych, gmina otrzymała fundusze z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stryszów dostał również dofinansowanie z krakowskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotację z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (w ramach wieloletniego programu „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na lata 2005-2010” – zadanie IV „Ochrona zlewni zbiornika”). Zgodnie z projektem, początkowo oczyszczalnia będzie miała przepustowość 600 m3, a docelowo 1200 m3. Pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony w październiku 2006 r.

Czas na przetarg
Rada gminy w Strzelcach Wielkich pozytywnie zaopiniowała projekt budowy 3 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią na osiedlu domków jednorodzinnych. Kolektor będzie podłączony do oczyszczalni ścieków w stolicy gminy. Zgodnie z projektem, powstanie 129 przyłączy do sieci. Inwestycję wyceniono na blisko 1,1 mln zł. Aktualnie przygotowywana jest specyfikacja przetargowa. Gmina ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Porozumienie podpisane
Trwające trzy lata negocjacje zostały zakończone. W kwietniu br. Gmina Ostroróg przystąpiła do spółki z poznańskim Aquanetem. Od 2002 r. wykonywane były różnego typu badania, audyty techniczne oraz ekonomiczne dotyczące działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji w Ostrorogu. Na koszt Aquanetu została opracowana koncepcja przestrzenna zwodociągowania i skanalizowania miasta i gminy Ostroróg. Ostateczna wersja porozumienia określa formułę i zasadę włączenia Aquanetu w strukturę właścicielską spółki ZGKWiK w Ostrorogu. Zgodnie z umową, Aquanet przedstawił wieloletni program inwestycyjny dla miasta i gminy Ostroróg, w którym zostały ujęte inwestycje przewidziane do realizacji do końca 2008 r. o łącznej wartości 2 524 500 zł. W programie zakładane jest zwodociągowanie Kluczewa, Piaskowa-Karolewa, Bobulczyna i Oporowa, skanalizowanie Dobrojewa i pozostałej części miasta Ostroróg oraz prowadzenie remontów i napraw bieżących. Wszystkie inwestycje realizowane będą wspólnie przez gminę Ostroróg i spółkę Aquanet.

Nowa strategia Mostostalu
Warszawski Mostostal zamierza ponownie wyznaczać standardy rynkowe i jakościowe w sektorze budownictwa inżynieryjnego, w którym był liderem przez wiele lat, realizując m.in. mosty, wiadukty czy hale przemysłowe. Działalność firmy docelowo będzie się opierać na pięciu segmentach, rozwijanych proporcjonalnie, takich jak budownictwo przemysłowe, ogólne, inżynierskie, ekologiczne i drogowe. Nowy prezes spółki, Jarosław Popiołek, zapowiedział starty Mostostalu w przetargach na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych. W ciągu pięciu lat, zgodnie z nową strategią firmy, jej przychody mają wzrosnąć do 1 mld zł.

Przygotowała: Katarzyna Terek

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus