Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Ścieki w liczbach(...)

Michał Michałkiewicz W opracowaniu "Ochrona Środowiska 2000" Głównego Urzędu Statystycznego zebrano dane dotyczące środowiska naturalnego Polski. Odnoszą się one m.in. do: zasobów wodnych i głównych kierunków ich wykorzystania, ścieków przemysłowych i komunalnych oraz stopnia ich oczyszczenia, wyposażenia miast i wsi w instalacje wodne i oczyszczalnie ścieków, a także stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Ścieki komunalne przed odprow(...)
»

Zgodność nasadzeń zastępc(...)

Jednym z podstawowych środków prawnych mających gwarantować, że rozwój będzie następował w sposób zrównoważony w przypadku usuwania drzew jest obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Ma on swoje umocowanie w postanowieniach art. 83 ust. 3 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, zgodnie z którym: Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwol(...)
»