Informacje

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2005-11
  DRUKUJ
Wodociągowe obligacje
Obligacje przychodowe mogą być sposobem na pozyskanie funduszy wspomagających modernizację sieci. W listopadzie br. spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Bydgoszczy wprowadzi takie na rynek. Obligacje będą mogli nabyć jedynie inwestorzy instytucjonalni, np. banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Dochód z ich sprzedaży umożliwi sfinansowanie renowacji i rekultywacji istniejącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Bydgoszczy. Szacunkowa wartość obligacji to ponad 400 mln zł. Miałyby być spłacone w okresie od 15 do 18 lat. Ich zabezpieczeniem są prognozowane przychody firmy, uzyskane z opłat za wodę i ścieki w następnych 20 latach. Program unowocześnienia bydgoskiego systemu kanalizacyjnego obejmuje m.in. modernizację sieci wodociągowej, wymianę rur azbestowo-cementowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków i renowację kanalizacji deszczowej. Na wszystkie te inwestycje przyznano spółce 100 mln euro z Funduszu Spójności (72% kosztów przedsięwzięcia), jednak dopóki MWiK nie zdobędzie pozostałych potrzebnych środków, nie może wykorzystać unijnego dofinansowania.

Oczyszczalnia w rękach miasta
Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit”, które do tej pory były w stanie upadłości, od 10 października br. są własnością miasta Pionki. W skład majątku spółki wchodzą m.in. ciepłownia, oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody oraz grunty i obiekty przemysłowe. Oczyszczalnią i ujęciem wody będzie zarządzało miasto, dzięki czemu – zgodnie z obietnicami burmistrza – mieszkańcy Pionek nie muszą obawiać się podwyżek cen wody. Aby wejść w posiadanie spółki, miasto musiało zapłacić 14 mln zł (dotychczas wpłaciło 4 mln zł). Na ten cel zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczkę w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze wpłacone przez miasto uregulują część zobowiązań „Pronitu” wobec wierzycieli.

Będzie czystsza woda
W Pisarzowicach (gmina Wilamowice) została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorami przesyłowymi z terenu gmin Wilamowice i Kozy. Realizacja projektu miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz dostosowanie jej do wymogów polskich przepisów i standardów Unii Europejskiej. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do poprawy czystości wody w rzece Sole, a tym samym do ochrony ujęć wody pitnej dla Górnego Śląska. Nowo wybudowana oczyszczalnia posiada przepustowość blisko 850 m3 na dobę. Do obiektu będą trafiać ścieki z kolektorów przerzutowych oraz z szamb, dowożone do punktu zlewnego. Nadmierny osad będzie odwadniany, a następnie zagospodarowywany przyrodniczo. Cała inwestycja kosztowała blisko 15 mln zł, z czego 6,7 mln (45%) dołożył EkoFundusz.

Nie tylko SUW
W Policach powstanie nowa stacja uzdatniania wody. Umowę w tej sprawie podpisano 12 października br. w Urzędzie Gminy w Policach. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: WODROPOL z Pruszkowa, SPB BEST ze Szczecina i PW LiK-BUD z Polic. Koszt przedsięwzięcia to ponad 11,4 mln zł, jednak gmina przeznaczyła na nie jedynie czwartą część tej kwoty. Pozostałe środki stanowią dofinansowanie ze ZPORR. Budowa stacji uzdatniania wody to najważniejszy etap poprawy jakości wody na terenie gminy. W ramach umowy nie tylko powstanie SUW, ale również zostanie zmodernizowanych 18 studni oraz wykonane odprowadzenie wód popłucznych przez odstojnik do sieci kanalizacji deszczowej. Zadaniem wykonawcy będzie też wymiana rurociągu stalowego łączącego zbiorniki retencyjne z siecią miejską i wykonanie odrębnego rurociągu zasilającego zbiorniki retencyjne. Prace mają być zakończone we wrześniu przyszłego roku.

Jeleniogórskie inwestycje
Ponad 11,5 mln zł będzie kosztowała magistrala wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna, której budowa zaczęła się w październiku br. w Jeleniej Górze. To już trzeci – największy – etap budowy i modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej oczyszczalni ścieków, zakładu uzdatniania wody oraz rurociągu przesyłowego ze zbiornika wody pitnej w Sosnówce. Poważnie zaawansowane są już prace przy oczyszczalni. Wznoszony jest także zakład uzdatniania wody. Wszystkie prace powinny być zakończone w 2007 r. Wykonawcą sieci wodociągowej jest konsorcjum firm POL-AQUA i Budownictwo Drogowe ALTKOM, zaś zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej” – konsorcjum firm HYDROBUDOWA-6 oraz WAMAR PPHU Wacław Tarasewicz.

Przygotowała: Katarzyna Terek

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus