Woda a nasze zdrowie cz. I

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2004-3
  DRUKUJ
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 203, poz. 1718), zwane dalej rozporządzeniem, zostało wydane na podstawie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747). Podobnie jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2000 r. nr 82, poz. 937), wprowadza ono do naszych przepisów niektóre zalecenia Dyrektywy Rady UE 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nazywanej dalej dyrektywą¹.

Rozporządzenie jest zgodne co do za [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus