Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aspekty prawne rozwoju en(...)

Polski i unijny prawodawca skierowali szereg instrumentów prawnych, które mają dostosować energetykę do koncepcji środowiskowych. Stosowanie w tym sektorze zasady zrównoważonego rozwoju wymaga uwzględnienia na równych prawach elementów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Powyższe wartości łączy w sobie rozwój energetyki odnawialnej. Podstawowe krajowe akty prawne odnoszące się do energetyki odnawialnej Zagadnienia odnoszące się do energetyki odnawialnej są(...)
»

Kiedy zaprzestać składowa(...)

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach, zamknięcie składowiska odpadów (lub jego wydzielonej części) wymaga przeprowadzenia kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) oraz uzyskania odrębnego zezwolenia (decyzji administracyjnej) właściwego organu. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów (lub jego części), zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o odpadach, powinien określać techniczny sposób zamknięcia obiektu, (...)
»