Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązek podłączenia nie(...)

Spoczywający na właścicielach nieruchomości obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wprowadzony został ponad 20 lat temu. Pomimo że, jak się wydaje, przepisy w tym zakresie zostały jasno sformułowane, w praktyce ich stosowanie budzi wątpliwości i są one różnie interpretowane. Dowodem jest liczba i różnorodność zapadających rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Obowiązujący (...)
»

Kontrola zamówień publicz(...)

Do obowiązków prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przetargów publicznych. Zadanie to jest realizowane w szczególności poprzez dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień publicznych. W zależności od etapu postępowania o udzielenie zamówienia, w jakim wszczynana jest kontrola, wyróżnia się kontrolę u(...)
»