Aktualne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU z 2002 r. nr 129, poz. 1108) jest kolejną zmianą wcześniej obowiązujących rozporządzeń (DzU z 1999 r. nr 50, poz. 501). Podobnie jak poprzednio, w akcie tym podano konkretne wartości dla większości wskaźników zanieczyszczenia, lecz nie określono ich dla zawiesin ogólnych, ChZT, BZT5, ogó(...)