Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Substancje zubożające war(...)

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku naukowcy udowodnili, że za niszczenie warstwy ozonowej odpowiadają emitowane do atmosfery niektóre gazy chlorowcopochodne. Zaczęto określać je mianem substancji zubożających warstwę ozonową SZWO (ang. ODS – ozone depleting substances). Czas życia cząsteczek SZWO wynosi dla chlorofluorowęglowodorów (CFCs) od 100 do 400 lat, a 1 cząsteczka SZWO może zniszczyć do 100 tys. cząsteczek ozonu, co oznacza og(...)
»

Odpowiedzialność karna w (...)

Nowością w odpowiedzialności karnej, także w kwestiach związanych z ochroną środowiska, jest odpowiedzialność podmiotów zbiorowych wprowadzona Ustawą z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (DzU 2002.197.1661). Zgodnie z ustawą, podmiotami zbiorowymi, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności, są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz (...)
»