Najnowsze artykuły

W europejskich miastach o(...)

Nowe europejskie regulacje mają poprawić jakość wody pitnej i zwiększyć dostęp do niej w miejscach publicznych. W lutym Komisja Europejska zaproponowała zmienione przepisy, które mają wzmocnić pozycję konsumentów wobec dostawców. Będą oni zobowiązani do udzielania bardziej dokładnych i zrozumiałych informacji na temat zużycia wody, struktury kosztów oraz ceny za litr. Jak podkreśla Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, gwarancja dostępu do bezpiecznej wody (...)
»

Roboty powinny płacić pod(...)

  „Odpowiedzią na automatyzację pracy musi być i będzie opodatkowanie robotyzacji pracy. Praca robotnika w fabryce warta, powiedzmy, 50 tys. dolarów, jest dzisiaj obłożona podatkiem dochodowym, ubezpieczeniem społecznym i podobnymi. Kiedy robot wykonuje tę samą pracę, to powinien być opodatkowany na tym samym poziomie.” – to słowa Billa Gatesa, które padły 2017 roku podczas wywiadu dla magazynu Quartz.  W lutym rok później BGŻ BNP Paribas na swo(...)
»

AEEGSI – regulator po wło(...)

Włoski Regulator Energii, Gazu i Wody (AEEGSI) to niezależne ciało regulujące, kontrolujące i monitorujące rynek i usługi w tych sektorach. Obsługuje 1659 operatorów, zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki od 43,6 mln ludzi. W połowie lat 90. ubiegłego wieku we Włoszech istniało ponad 13 000 przedsiębiorstw (głównie spółek publicznych lub samorządowych) zajmujących się wodą i ściekami. Taryfy ustalano na szczeblu lokalnym, ale nie pokrywały one wszystkich kosz(...)
»

Ceny wody i ścieków i wys(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jak co roku przeprowadziła ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosuj(...)
»

Oczyszczanie wody i ściek(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od początku swej działalności zmagają się z koniecznością ciągłego doskonalenia stosowanych technologii. W przypadku uzdatniania wody jest to konieczność spełniania systematycznie podnoszonych wymogów dotyczących jakości wody kierowanej do sieci, przy jednoczesnej identyfikacji coraz to nowszych grup zanieczyszczeń w wodzie ujmowanej. Z kolei oczyszczalniom ścieków stawia się coraz większe wymagania w zakresie efektywności usuwania zanieczyszczeń, ki(...)
»

Oczyszczanie wody i ściek(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od początku swej działalności zmagają się z koniecznością ciągłego doskonalenia stosowanych technologii. W przypadku uzdatniania wody jest to konieczność spełniania systematycznie podnoszonych wymogów dotyczących jakości wody kierowanej do sieci, przy jednoczesnej identyfikacji coraz to nowszych grup zanieczyszczeń w wodzie ujmowanej. Z kolei oczyszczalniom ścieków stawia się coraz większe wymagania w zakresie efektywności usuwania zanieczyszczeń, ki(...)
»

Zdarzyło się w…

W 2006 roku branża wodociągowa żyła problemem przyłączy. W następstwie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pojawiły się różne interpretacje sposobu wyznaczania granic przyłącza i ewentualnego wpływu na te granice prawa własności do gruntu odbiorcy usług wod-kan. Zastanawiano się więc np., kto finansować ma budowę przewodu poza granicami nieruchomości. Z perspektywy kilkunastu lat możemy powiedzieć, że sporo czasu musiało jeszcze upłynąć do wyja(...)
»

Informator

Czas na wnioski Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostało opublikowane i weszło w życie. Ostateczna treść rozporządzenia bierze pod uwagę postulat, o którego uwzględnienie zabiegała branża wodno-kanalizacyjna (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, regionalne stowarz(...)
»

Polecane artykuły

Frakcja mineralna ze zmie(...)

Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej zabrania się składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych na składowisku. Zastosowanie linii do segregacji odpadów powinno przyczynić się do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ostatnim czasie w Polsce budowane są linie do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych, a niektóre z linii już funkcjonują. Zastosowane na tych liniach sita w(...)
»

Zmiany i modyfikacje – NP(...)

  Proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu założeń Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych okazał się bardzo inspirujący i zachęcający do dyskusji nad zakresem i kształtem tego dokumentu.   W jego wyniku wprowadzono szereg istotnych zmian. Przede wszystkim inny jest tytuł programu. Brzmi on teraz – Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).   (...)
»