Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola ciśnienia w siec(...)

Kluczowym elementem Kontroli i Regulacji Ciśnienia (KiRC) na sieci wodociągowej jest określenie właściwego obszaru sieci oraz sposobu regulacji ciśnienia. Podstawą tych działań są zawsze prace związane ze sprawdzaniem przebiegu przewodów i szczelności. Obszary KiRC są najczęściej podobszarami stref Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW) lub Szybkości Detekcji Wycieków (ang. speed of repairs), dlatego prawidłowe wykonanie strefowania sieci dla potrzeb procesów detekcji wycieków jest rzet(...)
»

Nowa ustawa o odpadach - (...)

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należą składowiska odpadów komunalnych. Analogicznie jak w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych, na obszarze planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia przeprowadza się badania hydrologiczne i geologiczne (§ 4 rozporządzenia w sprawie budowy składowisk). Wyniki tych badań, wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących p(...)
»