Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy znajdziemy złoty kami(...)

Podczas marcowego spotkania ministrów środowiska UE Polska sprzeciwiła się podwyższeniu limitów redukcji CO2. W założonej koncepcji tzw. kroków milowych, w 2030 r. UE miałaby zredukować swoje emisje o 40%, w 2040 r. o 60%, a w 2050 r. aż o 80% w porównaniu z 1990 r. Czy polska gospodarka jest gotowa na takie zmiany? Czy nasze stanowisko w tej sprawie wpłynie na zmianę unijnej polityki energetyczno-klimatycznej?   (...)
»

Jak polegać na zasobach i(...)

  Na mocy tzw. małej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) 22 grudnia 2009 r. zaczął obowiązywać nowy art. 26 ust. 2b tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, wykonawca, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi s(...)
»