Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Komu doradca?(...)

W artykule 11 ustęp 4 ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (DzU 2001 r., Nr 62, poz. 628 ze zm.) zapisano, że „transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych”. Ustęp 5 tej ustawy daje ministrowi właściwemu ds. transportu delegację do wydania rozporządzenia w tej sprawie. Minister infrastruktury 19 grudnia 2002 r. wy(...)
»

Od redakcji(...)

Grudniowe podsumowanie z roku na rok coraz trudniej napisać. Dzieje się tak choćby dlatego, że czytając te słowa, Państwo będą już wiedzieć, jakie zmiany nastąpiły w resorcie środowiska, a ja mogę tylko spekulować. Z kolei oddając wydanie do druku tak wcześnie, niełatwo przygotować pełny bilans roczny, bo każdy zwykł opracowywać go dopiero za miesiąc. Niemniej pod koniec ubiegłego roku życzyliśmy sobie uchwalenia ustaw: opakowaniowej, odpadowej i bateriowej. W dwóch przypadkach życze(...)
»