Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczne zmiany(...)

PIGEO dokonała ostatnio licznych analiz obecnego systemu wspierania OZE, wprowadzonego nowelizacją Prawa energetycznego (P.e.) i Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) w październiku ub.r. System ten miał zapewnić realizację krajowego celu indykatywnego udziału energii z OZE w bilansie elektroenergetycznym kraju, nałożonego na Polskę dyrektywą 2001/77/WE. Miał również zapewnić dynamiczny i trwały rozwój rynku energetyki odnawialnej, wykorzystując krajowy potencjał odnawialnych źródeł energii. W wynik(...)
»

Ile samorządu w gospodarc(...)

Jeszcze u schyłku ub.r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szykuje się zatem osiemnasta – po uchwaleniu tzw. dużej nowelizacji z 1 lipca 2011 r. – nowelizacja ustawy. Choć z liczby tej można wysnuć wniosek, że ustawa sprzed ponad sześciu lat była legislacyjnie niedopracowana, to trudno odmówić racji tym, którzy twierdzą, że wymaga ona kolejnych zmian. Wciąż b(...)
»