Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polityka miejska już wkró(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Sopocie, które odbyło się w dniach 20-21 kwietnia br., Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zapowiedział, że pod koniec 2012 r. powinien być gotowy projekt ustawy o polityce miejskiej. Podziękował też ZMP za współdziałanie w kwestii zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, na mocy której polityka miejska zyska rangę działu i zostanie przypisana MRR (nowelizacja ta została już przyjęta prze(...)
»

Aktualny status przydomow(...)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków definiowane są jako obiekty obsługujące do 50 mieszkańców. Ich graniczna przepustowość przyjmowana jest w kraju jako 5 m³/d (Prawo wodne) lub 7,5 m³/d (Prawo budowlane). Obiekty te postrzegane są przez niektóre gremia jako zło konieczne. Preferowany jest model kanalizacji zbiorczej, na pewno słuszny dla tzw. aglomeracji. Przy zabudowie luźnej i rozproszonej, jaka przeważa w naszym kraju na terenach wiejskich, wiele wsi leży poza aglomeracjami. Jedyny(...)
»