Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Europejski system handlu (...)

W celu realizacji przez Wspólnotę Europejską zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu oraz fluorowanych gazów cieplarnianych), Komisja Europejska (KE) wydała wiele aktów prawnych. Jednym z nich jest Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (EU ETS). System ten miał za zadanie w sposób efektywn(...)
»

Elektromobilność jako koł(...)

Przedstawiciele rządu oraz samorządowcy z 41 polskich miast i gmin podpisali listy intencyjne na rzecz rozwoju elektromobilności. Listy intencyjne dotyczyły m.in. zwiększenia liczby zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów w komunikacji zbiorowej miast i gmin. Spotkanie odbyło się 20 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Ponadresortowe wyzwanie – Dynamiczny rozwój branży e-busów, czy, szerzej mówiąc, polskie(...)
»