Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Poselska poprawka(...)

Zdaniem PORT PC, pominięcie w ustawie o OZE wsparcia dla mikroinstalacji, w szczególności produkujących ciepło, jest bezprecedensowe, nieuzasadnione i niezrozumiałe. Ustawa o OZE z założenia powinna pomagać w realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej UE. Bez wykorzystania potencjału ciepła z OZE nie będzie możliwe zrealizowanie zamierzonej redukcji CO2 o 40% do 2030 r. Na znaczenie energetyki obywatelskiej w rozwoju OZE zwraca uwagę ważne opracowanie Europejskie(...)
»

Burzliwie o projekcie ust(...)

Rada Ministrów 18 lutego br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach. Proponowane zmiany mają uporządkować przepisy, a także dostosować je do unijnych wymogów, a więc do dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do rozporządzenia nr 493/2012 dotyczącego obliczania wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. O ocenę projektu nowelizacji redakcja poprosiła przedstawi(...)
»