Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

KRAJ X runda konkursowa Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs kierowany jest do podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10-15 tys. RLM, których celem jest m.in. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych lub systemów kanalizacji sanitarnej. Do wykorzystania jest 100 mln euro, a (...)
»

I Forum Małych Elektrowni(...)

  W warszawskim EXPO XXI 23 marca br. odbyło się I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych. Uczestnicy konferencji dyskutowali o perspektywach rozwoju do 2020 r. w oparciu o uchwalony Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD), w którym po raz pierwszy wyodrębniono małą energetykę wiatrową, jako osobną kategorię w krajowym bilansie energetycznym – 550 MW mocy do 2020 r. Według badań Instytutu Energetyki Odnawialnej, aktualnie mała energe(...)
»