Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Szanowni Państwo! Niniejszy poradnik wydany został jako element projektu „Ptaki w czterech porach roku”, który uzyskał dofi nansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, realizowane przez fi rmę PARUS PROJEKT. Projekt zakłada trzy główne nurty działań. Pierwszym z nich było przeprowadzenie pięciu spotkań o tematyce ornitolo(...)
»

„Odpadowa” spółko komunal(...)

Truizmem jest stwierdzenie, że komunalna spółka funkcjonująca w sektorze zagospodarowania odpadów musi borykać się z wieloma problemami generowanymi w dużej mierze przez brzmienie przepisów prawa. O kłopotach związanych z zamówieniami in house, mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów, selektywną zbiórką czy aktualizowaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami powiedziano i napisano już wystarczająco dużo. Natomiast mam wrażenie, (...)
»