Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2012 r., II OSK 1063/12. Orzeczenie: Na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wymagane jest uzgodnienie projektu studium z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zakresie wskazanym w art. 4a ustawy p.w.; w szczegó(...)
»