Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strategie do uzupełnienia(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Warszawie 16 grudnia ub.r. negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz propozycje zmiany ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata obowiązek szkolny dla sześciolatków. W uzasadnieniu opinii dotyczącej ustawy o systemie oświaty podkreślono, że proponowane(...)
»

Obowiązki wynikające z no(...)

Zadania własne gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są z reguły przez spółki kapitałowe z wyłącznym bądź większościowym udziałem gminy. Wprawdzie zadania z tego wycinka gospodarki komunalnej są wykonywane również poprzez inne jednostki organizacyjne, mające status przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (np. przez zakłady budżeto(...)
»