Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kogeneracja wysoko sprawn(...)

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji jest jednym z najefektywniejszych sposobów zwiększenia sprawności przemiany energii chemicznej paliw, a tym samym jej oszczędności. Celem dyrektywy 2004/8/WE jest zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa dostaw. Ma to być osiągnięte dzięki stworzeniu ram dla wspierania i rozwoju kogeneracji o wysokiej sprawności w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe i oszczędności energii pierwotnej, a także p(...)
»

Raport wojewódzki – proje(...)

Marszałek województwa jest obowiązany sporządzić i przekazać ministrowi ds. środowiska raport wojewódzki, który w zakresie komunalnych osadów ściekowych może zawierać dane osobowe stosujących te osady: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Zgodnie z art. 37 ust. 11 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), minister ten został upoważniony do wydania rozporządz(...)
»