Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Co, kiedy i jak oczyszcza(...)

Podstawowym aktem prawnym, regulującym m.in. zasady utrzymania czystości chodników i jezdni, jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Późniejsze nowelizacje tego dokumentu wprowadziły w tej materii szereg nowości, z czego najważniejsze to definicja chodnika czy określenie podmiotów odpowiedzialnych za czystość jezdni. Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy brzmi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy(...)
»

Środki ochrony prawnej w (...)

W świetle ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) środki ochrony prawnej przysługują przede wszystkim wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tejże ustawy. Jak wynika ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zam&(...)
»