Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Praktyczne aspekty stosow(...)

Rozbieżności pomiędzy sumarycznym zużyciem wskazywanym przez wodomierz domowy (główny) a wielkością zużycia zmierzonego przez wodomierze mieszkaniowe nadal są dużym problemem. Z tego względu ważny jest prawidłowy dobór tych urządzeń. Oceny rzeczywistej wielkości wody, jej strat i marnotrawstwa w odniesieniu do przeszłości są kontrowersyjne i nie mogą być jednoznaczne. Z tego względu niektóre wnioski dotyczące mierzenia ilości pobieranej wody mog(...)
»

Ochrona powietrza barierą(...)

Ciekawą kwestią są ograniczenia inwestycyjne dla przedsiębiorców, przemycane w ramach programów ochrony powietrza. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, programy naprawcze, w tym program ochrony powietrza, mają na celu doprowadzenie do przestrzegania standardów jakości środowiska. Programy tworzone są w drodze aktu prawa miejscowego, który podlega obowiązkowej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Akty prawa miejsco(...)
»