Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przestrzeń w Strategii na(...)

Przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w znaczącym stopniu dotyczy zagadnień przestrzeni – jej odpowiedzialnego wykorzystania i umiejętnego zarządzania. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) ma stać się „główną, krajową strategią rozwojową, określającą podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym”. Odpowiedzialnemu wy(...)
»

Określanie taryf a opłaty(...)

Sposób kalkulacji cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – podobnie jak innych rodzajów ścieków – ustalony został w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  Zgodnie z &sec(...)
»