Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

We właściwym kierunku(...)

Samorząd województwa zachodniopomorskiego starannie kształtuje gospodarkę odpadami na swoim terenie. Jednym z podstawowych elementów wdrażanego systemu jest zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie, zapewniając tym samym potrzebną infrastrukturę do zagospodarowania powstających odpadów. Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Pol(...)
»

Milionowe oszczędności(...)

Na krakowskim składowisku oddano do użytku kontenerową kompostownię na odpady zielone o wydajności 6 tys. ton materiału wsadowego rocznie. W ten sposób Kraków realizuje kolejno inwestycje, które spowodują, że miasto będzie miało spójny system gospodarki odpadami. Kompostownia kontenerowa Barycz Krakowskie składowisko Barycz, powstałe w 1974 (...)
»