Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wytyczne dla dachów zielo(...)

Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata i uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki. Nad wydaniem wytycznych pracuje Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, które kupiło licencję na wydanie publikacji i nawiązało (...)
»

Projekt budzi pytania(...)

O czywiste jest, że gospodarka odpadami wymaga określenia ram prawnych, m.in. w zakresie technicznego funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Takie regulacje powinny znaleźć się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. I są one faktycznie proponowane, ale czy nie za często? W 2015 r. opublikowano więcej niż jeden projekt rozporzą-(...)
»