Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w Prawie ochrony ś(...)

Ustawa Prawo ochrony środowiska w 2004 r. była nowelizowana siedmiokrotnie, jednak w większości przypadków były to zmiany stosunkowo niewielkie, uwzględniające konsekwencje uchwalenia innych aktów prawnych, bądź też związane z akcesją do Unii Europejskiej. Najszersze zmiany merytoryczne związane były z uzupełnieniem przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi. Ruchy masowe ziemi W tym zakresie wprowadzono pojęcie „ruchy masowe ziemi”, przez co (...)
»

Transport odpadów z nieru(...)

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6d ust. 1 zawarto informację, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Z kolei ust. 2 tego artykułu dopuszcza, że „W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów(...)
»