Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty za korzystanie z k(...)

Od kilku lat przedstawia się wiele skrajnych opinii i interpretacji prawnych, z wyrokami sądów włącznie, dotyczących kwestii, czy wody opadowe i roztopowe z dachów są ściekami. Dla powstania systemu opłat z tytułu odprowadzania ścieków systemem kanalizacji ogólnospławnej jest to zagadnienie obojętne. Każdy bowiem kierowany do kanalizacji ogólnospławnej ściek lub woda, nawet krystalicznie czysta, staje się ściekiem komunalnym w rozumieniu ust(...)
»

W Sejmie o standardach us(...)

Pod koniec marca br. poseł Józef Cepil zgłosił interpelację do ministra środowiska w sprawie potrzeby ustalania standardów uporządkowania rynku odpadów. W swym wystąpieniu poseł trafnie zauważył, że „Nie zawsze należy godzić się na wyłączne warunki gmin, ale też nie można dać przedsiębiorcom pełnej swobody na tym rynku. Muszą oni spełniać określone standardy związane z ochroną środowiska. Należałoby więc opracować standardy, których firmy oczyszczające z(...)
»