Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 7 listopada 2008 r. nr 199, poz. 1227) Określa ona tryb postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) i transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz stanowi akt szczeg(...)
»

Odpadowy zawrót głowy(...)

- czyli co myślą inni Antoni Niedziałkowski Podczas mojego pobytu we Włocławku zadano mi pytanie, dlaczego uruchomienie ZUOK w Machnaczu tak znacznie zwiększyło opłaty za odbiór odpadów, skoro i tak potężna ich część trafia na składowisko? Dlaczego zakład w Machnaczu nazywa się Zakładem Utylizacji, skoro odzyskuje bardzo niewielką ilość surowców wtórnych nie zagospodarowując pozostałych? I wreszcie, dlaczego ludzie muszą tam pracować w maskach? Nie znam ro(...)
»