Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów - Inwestycje"

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo i higiena (...)

Na ostatnim etapie prac legislacyjnych jest rozporządzenie Ministra Środowiskaw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Wejdzie ono w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia i wtedy utraci moc Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 27 czerwca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania (DzU nr 38, poz. 228). Rozporządzenie składa się z siedmiu roz(...)
»

Nowela noweli u.c.p.g.(...)

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) weszła w życie 5 marca br. Rozwiązuje ona nie tylko pewne problemy, które podnoszono w toku dotychczasowej dyskusji nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, ale także nakłada nowe zadania na gminy, a niektóre zawarte w niej regulacje nie są zbyt jednoznaczne i precyzyjne. Przygotowywanie nowelizacji rozpoczęto podczas prac senackich nad Ustaw(...)
»