Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Zmiana polityki UOKiK w b(...)

Od 2015 r. obserwujemy regres w zainteresowaniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działaniami przedsiębiorców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Zasadniczo działania regulatora sprowadzają się do działań o charakterze miękkim, tzn. organowi zależy na szybkim dostosowaniu się przez przedsiębiorcę do obowiązujących przepisów i z tego względu wzywa naruszyciela do dobrowolnego zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub praktyk mogących(...)
»

Opłata (nie)recyklingowa(...)

Sejm uchwalił 15 września br. ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadza opłaty od każdej sprzedanej lub wydanej w placówce handlowej torby z tworzywa sztucznego. Zasadniczą przyczyną tej nowelizacji była konieczność dostosowania przepisów ustawowych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2015 r., nakazującej krajom członkowskim UE ograniczenie zużycia toreb na zakupy z tworzyw(...)
»