Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Pojawiam się i znikam(...)

Nadeszła rewolucja dotycząca nie tylko utrzymania czystości i porządku w gminach, lecz także systemu zbierania odpadów. Coraz częściej można spotkać na terenach miast, spółdzielni i osiedli bardzo estetycznie wykonane oraz zajmujące niewiele miejsca kosze na odpady z podziemnym mechanizmem składowania nieczystości. Ich największym atutem jest właśnie zainstalowany pod powierzchnią ziemi pojemnik, w którym magazynowane są odpady wyrzucan(...)
»

Umowa o partnerstwie publ(...)

Zgodnie z treścią zawartą w art. 28 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie ustawy należy w szczególności opracowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wypełniając powyższe zadanie, Ministerstwo Gospodarki wydało w marcu br. opracowanie pt. „Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – ramy określające standardową zawartość”. W procesie przygot(...)
»